GeoSłownik część II – geologia teoretycznie

W drugiej części geosłownika opisane zostają teoretyczne zagadnienia geologiczne. Są to uproszczone definicje nauk i poddziałów jakimi zajmuje się geologia oraz podstawowe terminy występujące w prawie geologicznym.

Geologia – najogólniej mówiąc nauka o ziemi. Zajmuje się jej budową oraz procesami w niej zachodzącymi przez które ulega ona przeobrażeniom.

Hydrogeologia – nauka zajmująca się wodami podziemnymi oraz oddziaływaniami wodnymi między różnymi piętrami wodonośnymi, a także obiegiem wody w przyrodzie.

Geologia jest piękna, co pokazują kolorowe skały i minerały.

Profil geologiczny – przedstawienie w postaci graficznej bądź tekstowej kolejności występowania w otworze wiertniczym warstw skalnych i ich cech litologicznych.

Przekrój geologiczny – graficzne przedstawienie budowy geologicznej na płaszczyźnie. Wykonuje się go w oparciu o przynajmniej dwa profile.

Otwór wiertniczy – wyrobisko górnicze o cylindrycznym kształcie o głębokości wielokrotnie większej od średnicy, wykonane w skałach skorupy ziemskiej. Pogłębia się go poprzez urabianie dna.

Odwiert – ukończony otwór wiertniczy o stabilnych ścianach.

Litologia – nauka o skałach, zbiór ich cech i właściwości.

Stratygrafia – nauka będąca działem geologii, zajmująca się ustalaniem wieku skał oraz przestrzennymi zależnościami między nimi.

Tabela stratygraficzna – przedstawienie i podział geologicznej historii Ziemi w formie tabelarycznej. Dzieli dzieje ziemi na eony, ery, okresy, epoki i piętra.

Czwartorzęd – najmłodszy okres kenozoiku który jest ostatnim okresem geologicznym ziemi, rozpoczął się ok. 1,8 mln lat temu i trwa do dnia dzisiejszego. Zwykle utwory znajdujące się płytko pod powierzchnią ziemi mają pochodzenie czwartorzędowe.

Trzeciorzęd – okres poprzedzający czwartorzęd. Jego utwory zazwyczaj znajdują się pod czwartorzędowymi i są lepiej odizolowane od wpływu czynników zewnętrznych niż czwartorzędowe.

Litostratygrafia –  dział stratygrafii, zajmuje się wydzielaniem różniących się od siebie skał w profilach geologicznych i korelacją tych skał między różnymi profilami.

Topografia – nauka zajmująca się ukształtowaniem powierzchni, roślinnością oraz cechami antropogenicznymi terenu.

Gruntoznawstwo – nauka zajmująca się badaniem, klasyfikacją oraz oceną gruntów.

Prace geologiczne –  projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenie budowy geologicznej kraju m.in. określanie warunków hydrogeologicznych, geologiczno – inżynierskich oraz sporządzanie map i dokumentacji geologicznych.

Roboty geologiczne – wykonywanie wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu w ramach prac geologicznych oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach. Roboty te wykonuje się zgodnie z projektem robót geologicznych.

Projekt robót geologicznych – dokument opisujący cel prowadzenia robót geologicznych, sposób jego osiągnięcia oraz przewidywany harmonogram. Zawiera część opisową i graficzną.

Zobacz również:

GeoSłownik część I – Studnie głębinowe i geotechnika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *