6 lutego 2018

Geotechniczne badania gruntu

Podstawa techniczna badania gruntu

Próbka gruntu poddawana analizie makroskopowej

Głównym elementem badania gruntu jest wykonanie płytkich odwiertów geotechnicznych do głębokości 3 – 6 metrów. Odwierty te wykonujemy za pomocą wysokiej klasy zestawu do wierceń ręcznych. Podczas wiercenia pobierane są przy każdej zmianie próbki gruntu, które bezzwłocznie poddawane są analizie. Geotechnik za pomocą dłoni bada grunt oceniając jego stan, rodzaj oraz wilgotność. W przypadku napotkania w profilu piasków lub innych gruntów niespoistych dodatkowo wykonujemy badanie ich zagęszczenia za pomocą lekkiej sondy wbijanej. Badane jest także każdorazowo położenie zwierciadła wód gruntowych za pomocą gwizdka hydrogeologicznego. Stosowane przez nas technologie umożliwiają badania nawet w najbardziej niedostępnych miejscach. Ręczne wiercenie nie powoduje także wyniszczenia terenu oraz emisji hałasu z jakim można się spotkać przy wierceniach mechanicznych obrotowych lub udarowych.

Podstawa prawna

Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanychPolskie przepisy prawne nakazują określenie geotechnicznych warunków posadowienia każdego obiektu budowlanego w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego bądź projektu geotechnicznego. Na ich podstawie których ustala się kategorie, w zależności od warunków gruntowych i konstrukcji obiektu budowlanego. Niewielkie obiekty budowlane, takie jak domy jednorodzinne jedno lub dwu kondygnacyjne zalicza się najczęściej do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia domów mieszkalnych ustalamy na podstawie wierceń, sondowań oraz analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych określamy przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych. Uzyskane wyniki są podstawą do zaliczenia warunków gruntowych do prostych, złożonych bądź skomplikowanych. Wszystkie prace, obliczenia i opracowania są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Efekty

Efektem naszej pracy jest uzyskanie opinii geotechnicznej stwierdzającej Gotowe fundamenty dla domu jednorodzinnegokategorie obiektu budowlanego a ponadto zawierającej profile i przekroje geologiczne opracowane na podstawie wykonanych odwiertów, parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw, opis budowy geologicznej obszaru inwestycji oraz stosowne mapy.

Tak opracowana opinia geotechniczna umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ocenę wartości działki. Ponadto formułowane są wnioski oraz zalecenia dotyczące budowy planowanego budynku. Opinia jest sporządzana w czterech jednakowych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.