GeoSłownik część I – Studnie głębinowe i geotechnika

Aby ułatwić zrozumienie zagadnień geotechnicznych, także tych opisywanych na tej stronie, przedstawiamy w częściach słownik najważniejszych pojęć związanych z geotechniką, geologią i naukami pokrewnymi. W pierwszej części podstawowe zagadnienia pomagające zrozumieć studnie głębinowe oraz wstęp do zagadnień geotechnicznych.

Studnie Głębinowe

Zwierciadło wód gruntowych – granica między strefą aeracji i strefą saturacji. Mierzy się je za pomocą gwizdka hydrogeologicznego (świstawki) w odwiertach, piezometrach oraz studniach.

Strefa aeracji – strefa napowietrzona, ośrodek pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód gruntowych. W strefie tej pory są wypełnione powietrzem, wodą infiltrującą w głąb, wodą kapilarną oraz związaną.

Strefa saturacji – strefa w której pory i szczeliny nasycone są wodą, jest oddzielona od strefy aeracji zwierciadłem wód podziemnych.

Studnia głębinowa – urządzenie służące do poboru wód podziemnych, wykonane metodami wiertniczymi, sięgające do poziomu wodonośnego nie związanego bezpośrednio z wodami gruntowymi i powierzchniowymi.

Świstawka hydrogeologiczna – przyrząd służący do pomiaru poziomu zwierciadła wody, składa się z części stalowej z której przy dynamicznym zetknięciu z wodą zostaje wypchnięte powietrze wydając charakterystyczny świst oraz z taśmy pomiarowej.

Infiltracja – przenikanie wody z powierzchni terenu do głębszych warstw pod wpływem działania sił grawitacyjnych.

Bentonit – rodzaj iłu o wysokiej zawartości minerału montmorylonitu. Jest stosowany m.in. w płuczkach wiertniczych w celu regulacji parametrów reologicznych oraz jako materiał uszczelniający w studniarstwie i geotechnice.

Zarys zagadnień geotechnicznych

Geotechnika  – nauka zajmująca się badaniem gruntu pod kątem jego przydatności do celów budowlanych. Jest ściśle związana z geomechaniką, geologią oraz geoinżynierią.

Grunt – pojęcie używane w geotechnice i dziedzinach pokrewnych, oznaczające utwór geologiczny lub antropogeniczny, stanowiący ośrodek zbudowany z drobnych cząstek niespojonych lub słabo spojonych.

Gęstość gruntu – stosunek masy gruntu do jego objętości.

Porowatość – cecha utworów geologicznych polegająca na występowaniu w nich wolnych przestrzeni pomiędzy ziarnami skalnymi, które wypełnione są wodą lub powietrzem.

Analiza makroskopowa – wstępne określenie parametrów gruntu bez pomocy przyrządów. Obejmuje głównie ustalenie rodzaju, stanu i wilgotności gruntu.

Grunt antropogeniczny – grunt powstały w wyniku działalności człowieka.

Grunt rodzimy (macierzysty) – grunt będący w stanie naturalnym, bez wpływu działalności człowieka.

Grunt budowlany – grunt który przejmuje ciężar budowli, część skorupy ziemskiej która współpracuje z obiektem budowlanym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *